540770วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผสมเทียมโค หลักสูตรพนักงานผสมเทียม (อาสาปศุสัตว์ผสมเทียม) ตามโครงการไทยนิยม  ยั่งยืน โดย ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่
อาสาปศุสัตว์  ให้มีองค์ความรู้ในด้านการผสมเทียม  เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ตอบสนองความต้องการ ทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงสัตว์พันธุ์ดีของ
กรมปศุสัตว์  และเพิ่มปริมาณโคเนื้อให้เพียงพอ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่