1451064

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 นายดนัย  คำขวัญ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ พร้อมเจ้าหน้าที่
จากสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ติดตามการดำเนินงานศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี ในการเตรียม
ความพร้อมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งศูนย์ฯ จะต้องปรับปรุงคอกโครีดนม และมีแผนผลิต
นกกระทาจำนวน 5,000 แม่ เพื่อผลิตลูกเพื่อจำหน่ายพันธุ์ให้กับเกษตรกรตามโครงการฯ