S 30007392วันนี้ 27 เม.ย 2561 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าตวจเยี่ยมศูนย์วิจัยฯกระบี่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง ของศูนย์ฯ