339290

วันที่ 10 เมษายน 2561 นายไสว  นามคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ พร้อมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ หัวหน้ากลุ่มฯ งาน ข้าราชการ พนักงานราชการ
และเจ้าหน้าที่ ทำพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ โดยมีนายสุพจน์  ศรีนิเวศน์ อดีตผู้อำนวยการกองบำรุงพันธุ์สัตว์ มาร่วมงาน ณ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี