S 3915793สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ได้จัดประชุมเร่งรัดและติดตามการดำเนินงาน ในระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้
ได้รับเกียรติจากนายอำพันธุ์  เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้กับ
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ สำหรับการประชุมในครั้งนี้