S 32604222

วันที่ 28 มีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ เป็นวิทยากรฝึกอบรมอาชีพให้กับเกษตรกร ในหลักสูตรการเลี้ยงโคพื้นเมือง
ซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบล จะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ