1417407

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ได้จัดประชุมทบทวนภารกิจและ

กระบวนงานของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี