IMG 1042สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ได้ดำเนินการจัดประชุม เร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ 

ในระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์

จังหวัดปทุมธานี