228149วันที่ 7 ก.พ.2561 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบนโยบาย
ให้กับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ เน้นการนำพันธุ์สัตว์ที่วิจัยแล้วไปบูรณาการเพื่อสร้างอาชีพให้เกษตรกร
และส่งเสริมฟาร์มเครือข่ายให้เข้มแข็ง และมีระบบการป้องกันโรคในฟาร์มที่ดี วิจัยเพื่อลดต้นทุนการผลิตจาก
พืชอาหารสัตว์ในท้องถิ่นมาทดแทนการใช้อาหารข้น