306

การประชุมเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานของสำนักพัฒนาพันธ์สัตว์ ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์  จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฯ
วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เข้าร่วมประชุมฯ