197

วันที่ 8 มกราคม 2560 น.สพ.อภัย  สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการผลิตสัตว์
ให้กับผู้อำนวยการศูนย์ฯ และหัวหน้าส่วนฯ ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  สำนักพัฒนาอาหารสัตว์  สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
กองงานกระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์