n1 21

วันที่ 10 มกราคม 2561 นายไสว  นามคุณ  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ได้เป็นประธานในการเปิดงาน "Open House Livestock Nakhonsawan"
ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ อ.นาบัว จ.นครสวรรค์ ซึ่งภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับด้านปศุสัตว์  และการแสดงพันธุ์สัตว์