271025วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือได้รับงบจังหวัดสรินทร์ จัดฝึกอบรมเกษตรกร 120 รายหลักสูตรการเลี้ยงกระบืออินทรีย์
โดยมีปศุสัตว์เขต3 นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงค์ นายประเสริฐ สรรเพชุดาณาญ ปศจ.สุรินทร์ นายอุดม เจือจันทร์ ผอ.ศพพ.ร่วมพบปะเกษตรกร
ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ จังหวัดสุรินทร์