76797วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก ได้จัดการฝึกอบรมและสาธิตการจัดการโคเนื้อ หลักสูตรSmart Farmer ของสนง.ปศจ.พิษณุโลก  ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก