744ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายทศพร  ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เป็นประธานในการเปิดงาน การจัดงาน ๙๐ ปี บำรุงพันธุ์สัตว์ไทย "เปิดบ้านงานวิจัย นวัตกรรม และสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ สู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ครั้ง 4 ปี 2560" (ฺBAHGI Open House 2017)  ซึ่งงานจัดในระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ มีการแสดงนิทรรศการด้านปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  นิทรรสการความก้าวหน้าของการวิจัย และพัฒนาพันธุ์สัตว์ นิทรรศการแสดงสัตว์พันธุ์ดี และเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี นิทรรศการของสำนักพัฒนาอาหารสัตว์  นิทรรศการของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นิทรรศการแสดงสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์สู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  นิทรรศการแสดงการเพิ่มมูลค่าแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์  นิทรรศการ KM Forum ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กิจกรรมการสาธิตการแปรรูปอาหาร และชิมผลิตภัณฑ์

มีการเสวนาเรื่อง เกษตรอินทรีย์ วิถีธรรมชาติ ความยั่งยืนของมวลมนุษยชาติ  ,เล่าขานตำนานควายไทย จากอนุรักษ์ควายไทย สู่เกษตรทฤษฎีใหม่: ก้าวไกลไทยแลนด์ 4.0  และควายงามตามภูมิปัญญาชาวบ้าน สู่วิชาการสมัยใหม่โดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ เกษตรกรเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี และเกษตรกรทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว