IMG 4317 resizeเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายทศพร  ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ได้เดินทางเป็นประธานในการเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์สัตว์พื้นเมือง ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 7  และนายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงโคเนื้อ เป็นวิทยากรในการประชุมดังกล่าวฯ