DSC 0484 resize

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดงาน "9 ทศวรรษ บำรุงพันธุ์สัตว์ก้าวไกล ครั้งที่ 3" เปิดบ้านงานวิจัย นวัตกรรม และสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ สู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 2559 (BAHGI Open House 2016) และได้แถลงข่าว งานวิจัยไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ สายพันธุ์ไข่ดก และได้ตอบข้อซ้กถามสื่อมวลชน พร้อมทั้งได้มีการเยี่ยมชมชุ้มนิทศรรการด้านปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

นิทรรศการความก้าวหน้าการแสดงสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์  นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านปศุสัตว์ นิทรรศการเพิ่มมูลค่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์  นิทรรศการ Km Forum  นิทรรศการยกระดับการพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่มกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 และพบปะเกษตรกร