74310

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ได้ดำเนินการจัดฝึกปฏิบัติอาสาผสมเทียม ตามโครงการไทยนิยม  ยั่งยืน 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่อาสาปศุสัตว์  ให้มีองค์ความรู้ในด้านการผสมเทียม  และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
ทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอน
แก่น  

 

 

 

540770วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผสมเทียมโค หลักสูตรพนักงานผสมเทียม (อาสาปศุสัตว์ผสมเทียม) ตามโครงการไทยนิยม  ยั่งยืน โดย ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่
อาสาปศุสัตว์  ให้มีองค์ความรู้ในด้านการผสมเทียม  เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ตอบสนองความต้องการ ทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงสัตว์พันธุ์ดีของ
กรมปศุสัตว์  และเพิ่มปริมาณโคเนื้อให้เพียงพอ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

283สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ร่วมจัดนิทรรศการในวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ 5 พฤษภาคม ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 76 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 โดยมี นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในงานประกอบด้วย พิธีสงฆ์ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กรมปศุสัตว์ พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ และเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ ปี 2561 เข้ารับโล่รางวัล

 

 

 

 

 

040

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 นายไสว  นามคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ พร้อมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก หัวหน้ากลุ่มงานโคเนื้อ พร้อมคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ ซึ่งได้ดูฝูงโคเลี้ยงลูก และทดสอบ การจัดทำเสบียงอาหารสำรองมันสำปะหลังหมัก ของศูนย์ฯ

 

 

 

 

1451064

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 นายดนัย  คำขวัญ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ พร้อมเจ้าหน้าที่
จากสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ติดตามการดำเนินงานศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี ในการเตรียม
ความพร้อมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งศูนย์ฯ จะต้องปรับปรุงคอกโครีดนม และมีแผนผลิต
นกกระทาจำนวน 5,000 แม่ เพื่อผลิตลูกเพื่อจำหน่ายพันธุ์ให้กับเกษตรกรตามโครงการฯ