1ubนายอำพันธุ์  เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี ในวันที่10 สิงหาคม 2561
นายศรชัย คงสุข ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และข้าราชการพนักงานร่วมต้อนรับ
 
 
 
 
 
 
 

 

328507

วันที่ 16​ ก​รกฎาคม​ 2561​ นายไสว​ นามคุณ​ ผู้​อำนวยการ​สำนัก​พัฒนา​พันธุ์​สัตว์​พร้อม​คณะ​
จากสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เดินทางไปที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์​ ติดตามความก้าวหน้า​
ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้ง​สอบถามปัญาหาการดำเนินงานตามโครงการ​ไทย​นิยม​ยั่งยืน​ฯ

 

 

 

 

 

 

 

2381

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจากนายอำพันธุ์  เวฬุตันติ
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบนโยบายแนวทางในการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

S 20922378ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายศรชัย คงสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี พันโท มนต์รวี อินทรศิริ และอาจารย์ พอลลี เจีย อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ร่วมกันปรับพื้นที่เพื่อเตรียมจัดสร้างโรงเรือนสุกร ปรับพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงไก่และเป็ด ติดตามความก้าวหน้าของพันธุ์สัตว์ พร้อมให้ความรู้การเขียนผลงานวิชาการด้านปศุสัตว์แก่อาจารย์ของสถาบันฯ

 

 

 

 

 

792987ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรจัดฝึกอบรมผสมเทียมสุกรแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสัตว์

ของศูนย์ฯ โดยใช้เทคโนโลยีการผสมเทียมสำหรับปรับปรุงพันธุ์ ผลิต และขยายพันธุ์สุกร โดยในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จาก

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช

เข้าร่วมรับการฝึกอบรมในครั้งนี้