339290

วันที่ 10 เมษายน 2561 นายไสว  นามคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ พร้อมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ หัวหน้ากลุ่มฯ งาน ข้าราชการ พนักงานราชการ
และเจ้าหน้าที่ ทำพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ โดยมีนายสุพจน์  ศรีนิเวศน์ อดีตผู้อำนวยการกองบำรุงพันธุ์สัตว์ มาร่วมงาน ณ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

S 3915793สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ได้จัดประชุมเร่งรัดและติดตามการดำเนินงาน ในระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้
ได้รับเกียรติจากนายอำพันธุ์  เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้กับ
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ สำหรับการประชุมในครั้งนี้

 

 

 

 

131901

วันที่ 20 มีนาคม​ 2561​ ศูนย์​วิจัยและ​บำรุง​พันธุ์​สัตว์​นครสวรรค์​ ดำเนินการจัดเสวนาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ตามโครงการเสวนา​สัตว์​พื้น​เมือง​ประจำ​ถิ่น​ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3  ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
โดยมีเกษตรกร​เข้าร่วมเสวนาจำนวน​ 120​ ราย

 

 

 

 

 

S 32604222

วันที่ 28 มีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ เป็นวิทยากรฝึกอบรมอาชีพให้กับเกษตรกร ในหลักสูตรการเลี้ยงโคพื้นเมือง
ซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบล จะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

 

 

 

1417407

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ได้จัดประชุมทบทวนภารกิจและ

กระบวนงานของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี