พิมพ์
หมวด: รายละเอียดครุภัณฑ์
ฮิต: 262

เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ สำหรับผลิตอาหารผสมทีเอ็มอาร์ ชนิดแกนตั้ง (ขนาดไม่น้อยกว่า 13 ลูกบาศก์เมตร) คกท.2560/9