พิมพ์
หมวด: รายละเอียดครุภัณฑ์
ฮิต: 256

เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ สำหรับผลิตอาหารผสมทีเอ็มอาร์ แบบแกนตั้ง 2 เกลียวผสมชนิดลากจูงด้วยรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 13 ลูกบาศก์เมตร คกท.2560/10