รถฟาร์มแทรกเตอร์ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 110 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ชุดบุงกี๋ คกท.2560/13