ข้อมูลองค์กร

บุคคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

บทความ

องค์ความรู้

KM

แผนงาน/โครงการ

บริการ

พันธุ์สัตว์กรมปศุสัตว

พันธุ์สัตว์

พันธุ์สุกร

พันธุ์โคเนื้อ

พันธุ์กระบือ

พันธุ์โคนม

พันธุ์แพะ

ทำเนียบพ่อพันธุ์แพะ

พันธุ์แกะ

พันธุ์ไก่

พันธุ์เป็ด

พันธุ์กวาง

พันธุ์สัตว์พระราชทาน

คำสั่งหนังสือเวียน

จัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครงาน

จำหน่ายสัตว์พันธุ์ดี

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบการคัดจำหน่ายสัตว์

รายละเอียดครุภัณฑ์

รายละเอียดครุภัณฑ์ปี 2560

รายละเอียดครุภัณฑ์ปี 2559

รายละเอียดครุภัณฑ์ปี 2558

รายละเอียดครุภัณฑ์ปี 2557

รายละเอียดครุภัณฑ์ปี 2557

รายละเอียดครุภัณฑ์ปี 2557

รายละเอียดครุภัณฑ์ปี 2557

รายละเอียดครุภัณฑ์ปี 2561

รายละเอียดครุภัณฑ์ ปี 2562

การขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์

พันธุ์สัตว์ที่ขึ้นทะเบียน

พันธุ์สัตว์ปีก

ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์

วีดีโอเกี่ยวกับปศุสัตว์