ไก่คอล่อน (Colon  Chicken)

 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Gallus  gallus

 

ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง

 

เป็นไก่พื้นเมือง  พบเลี้ยงกันมากใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เนื้อมีรสชาติอร่อย ไก่คอล่อนพัทลุง เป็นไก่ลูกผสมระหว่างไก่คอล่อนของฝรั่งเศสกับไก่ชน ของจังหวัดพัทลุง  ไก่คอล่อนของฝรั่งเศสเป็นไก่คอล่อนที่นำมาเลี้ยงในอินโดจีน  และเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารญี่ปุ่นได้นำเข้ามาในประเทศไทยเป็นอาหารของทหาร ทำให้ไก่คอล่อนแพร่หลายในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

 

ลักษณะประจำพันธุ์

 

มีขนลำตัวสีเหลืองอ่อนถึงสีเหลืองทองทั้งเพศผู้และเพศเมีย ปากและแข้งสีเหลือง ผิวหนังสีขาว หงอนจักร  บริเวณกระเพาะพักจนถึงปากไม่มีขน หรือมีขนแต่หนาไม่เกิน 1.5 นิ้ว เรียกว่า "คอล่อน"

 

ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ

 

อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก 165 วัน น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก 1,700 กรัม ผลผลิตไข่ 75 ฟอง/ปี น้ำหนักเมื่ออายุ 28 สัปดาห์ 2,750 กรัม  น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ เพศผู้ 3,750 กรัม  เพศเมีย  2,400  กรัม