พันธุ์คอร์ริเดล์ (ฺCorriedale)

 


 

แกะพันธุ์คอร์ริเดล (Corriedale)

         แกะพันธุ์คอร์ริเดล ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ในประเทศออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์โดยการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง ลินคอล์น ลีเชสเตอร์และ
เมอริโน ปัจจุบันเป็นที่นิยมกันมากใน อเมริการเหนือ อเมริกาใต้ เอเชีย
และอัฟริกาใต้
         แกะพันธุ์คอร์ริเดลเป็นแกะกึ่งเนื้อกึ่งขน (dual purpose) โครงสร้าง
ใหญ่ไม่มีเขาและผลิตเนื้อที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น lamb, hogget และ
mutton (lamb= เนื้อลูกแกะอายุไม่เกิน 5 เดือน , hogget = เนื้อจากลูก
แกะช่วงอายุ 10-14 เดือน, Mutton = เนื้อแกะ) ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปการผลิตเนื้อแกะชั้นเยี่ยมจากแกะพันธุ์นี้จะต้องผสมด้วยพ่อ

 

                                                

พันธุ์เนื้อ (Meat type ) แต่่ปัจจุบันเนื้อแกะที่ผลิตจากแกะพันธุ์ Corriedaleกำลังได้รับความนิยม
เพิ่มขึ้นรวมไปถึงหนังแกะพันธุ์นี้ก็มีค่ามากเช่นกันและจะให้ปริมาณขน 5-6 กก.
ต่อการตัด 1 ครั้ง (ตัดปีละครั้ง) fiber diameter 27 ไมครอน (เฉลี่ย 25-32 ไมครอน) Staple length 150 มม.