พันธุ์ดอร์เปอร์(dorper)

 แกะพันธุ์ดอร์เปอร์ (Dorper)

         เป็นแกะที่พัฒนาพันธุ์ ในช่วงปี ค.ศ. 1940 ในอัฟริกาใต้โดยการ
ผสมข้ามพันธุ์ระหว่างแกะพันธุ์แบลคเฮด เปอร์เซียน (Blackhead Persian)
และพันธุ์ดอร์เซทที่มีเขา (Dorset Horn)
  กรมปศุสัตว์ นำเข้าจากประเทศแอฟริกาใต้  ในปีพ.ศ. 2539 เป็นแกะที่มีลักษณะเนื้อที่มีคุณภาพสูง สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี ทนแล้ง มีลำตัวสีขาว หัวสีดำ ไม่มีเขา