ทำเนียบพ่อพันธุ์แพะ

 34 50Ta  
เบอร์แพะ 34 / 50

พันธุ์ บอร์
วันเกิด 3 กุมภาพันธ์ 2550
เบอร์พ่อ 7456
เบอร์แม่ 100/48
น้ำหนักหย่านม 20 กิโลกรัม
น้ำหนัก 9 เดือน 38 กิโลกรัม
น้ำหนักปัจจุบัน 52 กิโลกรัม ( ณ.วันที่ 25 มีนาคม 2551)
หน่วยผลิตพันธุ์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา อ.เทพา จ.สงขลา
   
 35 50Ta  
เบอร์แพะ 35 / 50

พันธุ์ บอร์
วันเกิด 10 กุมภาพันธ ์ 2550
เบอร์พ่อ 7526
เบอร์แม่ 81/48
น้ำหนักหย่านม 23 กิโลกรัม
น้ำหนัก 9 เดือน 40 กิโลกรัม
น้ำหนักปัจจุบัน 55 กิโลกรัม ( ณ วันที่ 25 มีนาคม 2551)
หน่วยผลิตพันธุ์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา อ.เทพา จ.สงขลา
   
 76 45Ya  
เบอร์แพะ 76/45

พันธุ์ พื้นเมือง
วันเกิด 22 พฤษภาคม 2545
เบอร์พ่อ 963/40
เบอร์แม่ 457/42
น้ำหนักหย่านม 13.8 กิโลกรัม
น้ำหนัก 6 เดือน 18.0 กิโลกรัม
น้ำหนักเมื่อ 9 เดือน 23.5 กิโลกรัม
น้ำหนักปัจจุบัน 44 กิโลกรัม ( ณ วันที่ 30 มีนาคม 2551)
หน่วยผลิตพันธุ์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา
   
120 45Ya
เบอร์แพะ 120/45

พันธุ์ แองโกลนูเบียน
วันเกิด 9 กรกฎาคม 2545
เบอร์พ่อ 92/44
เบอร์แม่ 682/44
น้ำหนักเมื่อหย่านม 21 กิโลกรัม,
น้ำหนักเมื่อ 6 เดือน 27 กิโลกรัม
น้ำหนักเมื่อ 9 เดือน 32 กิโลกรัม
น้ำหนักปัจจุบัน 87 กิโลกรัม ( ณ วันที่ 30 มีนาคม 2551)
หน่วยผลิตพันธุ์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา
   
70 45Chiya
เบอร์แพะ 70/45

พันธุ์ แองโกลนูเบียน
วันเกิด 22 ธันวาคม 2545
เบอร์พ่อ SK 45/42
เบอร์แม่ 33/43
น้ำหนักหย่านม 14 กิโลกรัม
น้ำหนัก 6 เดือน 18 กิโลกรัม
น้ำหนัก 9 เดือน 26 กิโลกรัม
น้ำหนักปัจจุบัน 68 กิโลกรัม (ณ วันที่ 21 มีนาคม 2551)
หน่วยผลิตพันธุ์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
   
   
170 45Tc
เบอร์แพะ 170/45

พันธุ์ พื้นเมือง
วันเกิด 24 ธันวาคม 2545
เบอร์พ่อ 954/44
เบอร์แม่ 918/44
น้ำหนักหย่านม 14 กิโลกรัม
น้ำหนัก 6 เดือน 17 กิโลกรัม
น้ำหนัก 9 เดือน 25.4 กิโลกรัม
น้ำหนักปัจจุบัน 47.7 กิโลกรัม ( ณ วันที่ 19 มีนาคม 2551 )
หน่วยผลิตพันธุ์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก
   
29 47Tc
เบอร์แพะ 29/47

พันธุ์ พื้นเมือง
วันเกิด 12 กรกฎาคม 2547
เบอร์พ่อ 975/44
เบอร์แม่ 917/44
น้ำหนักหย่านม 14.5 กิโลกรัม
น้ำหนัก 6 เดือน 21.2 กิโลกรัม
น้ำหนัก 9 เดือน 27.4 กิโลกรัม
น้ำหนักปัจจุบัน 46.2 กิโลกรัม ( ณ วันที่ 19 มีนาคม 2551)
หน่วยผลิตพันธุ์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก
   
49051TRG
เบอร์แพะ 49051TRG

พันธุ์ พื้นเมือง
วันเกิด 8 มิถุนายน 2549
เบอร์พ่อ 47011 TRG
เบอร์แม่ 46051 TRG
น้ำหนักหย่านม 9.2 กิโลกรัม
น้ำหนัก 6 เดือน 16.1 กิโลกรัม
น้ำหนัก 9 เดือน 21กิโลกรัม
น้ำหนักปัจจุบัน 37กิโลกรัม(ณ วันที่ 25 มีนาคม 2551)
หน่วยผลิตพันธุ์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ตรัง
   
48021TRG
เบอร์แพะ 48021TRG

พันธุ์ พื้นเมือง
วันเกิด 28 มกราคม 2548
เบอร์พ่อ 45051 TRG
เบอร์แม่ 46031 TRG
น้ำหนักหย่านม 8.9 กิโลกรัม
น้ำหนัก 6 เดือน 14.5 กิโลกรัม
น้ำหนัก 9 เดือน 18 กิโลกรัม
น้ำหนักปัจจุบัน 39 กิโลกรัม(ณ วันที่ 25 มีนาคม 2551)
หน่วยผลิตพันธุ์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ตรัง
   
49063TRG
เบอร์แพะ 49063TRG

พันธุ์ พื้นเมือง
วันเกิด 27 มิถุนายน 2549
เบอร์พ่อ 47011 TRG
เบอร์แม่ 45044 TRG
น้ำหนักหย่านม 12 กิโลกรัม
น้ำหนัก 6 เดือน 18.4 กิโลกรัม
น้ำหนัก 9 เดือน 23 กิโลกรัม
น้ำหนักปัจจุบัน 35กิโลกรัม(ณ วันที่ 25 มีนาคม 2551)
หน่วยผลิตพันธุ์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ตรัง
   
48089TRG
เบอร์แพะ 48089TRG

พันธุ์ พื้นเมือง
วันเกิด 1 กรกฎาคม 2548
เบอร์พ่อ 45051 TRG
เบอร์แม่ 45099 TRG
น้ำหนักหย่านม 9 กิโลกรัม
น้ำหนัก 6 เดือน 14.8 กิโลกรัม
น้ำหนัก 9 เดือน 29.2 กิโลกรัม
น้ำหนักปัจจุบัน 35 กิโลกรัม(ณ วันที่ 25 มีนาคม 2551)
หน่วยผลิตพันธุ์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ตรัง