พันธุ์เปียแตรง      สุกรพันธุ์เปียแตรง เป็นสุกรที่มีเปอร์เซ็นต์เนื้อแดงสูงมาก
ไขมันบาง มีกล้ามเนื้อเด่นชัด มีอัตราการเจริญเติบโตช้ากว่า
พันธุ์ดูรอค และอาจมียีนที่ทำให้ไวต่อความเครียด จากการ
เคลื่อนย้ายและสิ่งแวดล้อม ทำให้สุกรเกิดอากาช็อคและตาย
ได้ง่าย เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนเพียง 1 คู่ ปัจจุบันสามารถตรวจสอบและทำการคัดเลือกได้ เมื่อปี พ.ศ.
2547 รัฐบาลเบลเยี่ยมได้มอบสุกรพันธุ์ุเปียแตรงให้กรมปศุสัตว์
จากนั้นได้ทำการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ให้ปลอดจาก
ยีนเครียดมีความทนต่อสภาพแวดล้อม จัดเป็นสุกรที่มีไขมัน
บางและให้เปอร์เซ็นต์เนื้อแดงสูงที่สุดในบรรดาพันธุ์สุกรที่นำเข้า
จากต่างประเทศ
                    ลักษณะประจำพันธุ์


                สี ขาวดำ พื้นสีขาว มีจุดดำใหญ่กระจายทั่วตัว ตรงกลางจุดเป็นสีดำีเข้ม มีทั้งขนและผิวหนังสีดำ แต่ตรงขอบรอบจุดดำสีขนเป็นสีขาวทำให้ดูเหมือนมีวงแหวนสีเทาล้อมรอบ
             
  หูตั้ง สะโพกใหญ่ ไหล่หนา หลังกว้างเป็นร่อง และมีกล้ามเนื้อเป็นมัดชัดเจน         

              สมรรถภาพการผลิต


         อัตราการเจริญเติบโต (ADG) 780 กรัมต่อวัน
        
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร (FCR) 2.50
        
ความหนาไขมันสันหลัง 0.80 เซนติเมตร
        
พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน 40 ตารางเซนติเมตร
                   การนำไปใช้ประโยชน์


               ใช้เป็นพ่อพันธุ์สุดท้ายในการผสมกับแม่สุกรสองสายพันธุ์เพื่อผลิตลูกสุกรขุนที่มีคุณภาพซากดี
              
ใช้ ผสมกับสุกรพันธุ์ดูรอค เพื่อทำเป็นสุกรพ่อพันธุ์สองสาย (ดูร็อค-เปียแตรง) สำหรับเป็นพ่อพันธุ์สุดท้ายในการผสมกับแม่สุกรสองสายพันธุ์เพื่อผลิตลูกสุกร ขุน
              
ใช้ ผสมกับสุกรพันธุ์ที่มีสีดำ เช่น สุกรเหมยซาน สุกรพื้นเมือง เพื่อปรับปรุงคุณภาพซากลูกที่เกิดส่วนใหญ่จะมีสีดำ มีการนำไปใช้ในโครงการหลวง โครงการพระราชดำริ และการเลี้ยงแบบเศรษฐกิจพอเพียง


                 ข้อเสนอแนะ

                จำเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากถ้าเป็นสุกรที่มียีนที่ไวต่อความเครียด อาจเกิดอาการช็อคและตายได้ง่าย