พันธุ์ปากช่อง 3 

       

        สุกรพันธุ์ปากช่อง 3 เป็นการผสมผสานพันธุกรรมที่ดี (genetic pool) ระหว่างสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ที่มีความสามารถ
ในการเจริญเติบโตที่ดีโครงร่างใหญ่และัพันธุ์เปียแตรงที่มีปริมาณ เนื้อแดงมากทำการคัดเลือกสุกรต้นแบบที่มีคุณสมบัติตาม วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์ที่ต้องการ คือ เป็นสุกรที่มี สีขาวตลอดลำตัว หูตั้ง รูปร่างสมส่วน กล้ามเนื้อมากเป็นพิเศษบริเวณไหล่ สันหลังและสะโพกใช้เป็นพ่อพันธุ์สุดท้ายในการผลิตสุกรขุน
                  ลักษณะประจำพันธุ์


               สีขาวตลอดทั้งลำตัว หูตั้ง
            
  เมื่อน้ำหนักตัว 90 กิโลกรัม มีสะโพกใหญกว้าง 32 เซนติเมตร หัวไหล่กว้าง 32 เซนติเมตร หลังกว้าง 25 เซนติเมตร
            
  เป็นร่องเห็นมัดกล้ามเนื้อชัดเจน
            
  ปลอดยีนเครียด (์์NN)
            
  ขาแข็งแรง
       สมรรถภาพการผลิต


   อัตราการเจริญเติบโต (ADG) 820 กรัมต่อวัน
  
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร (FCR) 2.45
  
ความหนาไขมันสันหลัง 0.90 เซนติเมตร
  
พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน 38 ตารางเซนติเมตร

 

 
                  การนำไปใช้ประโยชน์

              ใช้เป็นพ่อพันธุ์สุดท้ายในการผสมกับแม่สองสายพันธุ์สำหรับผลิตสุกรขุน สุกรขุนที่ผลิตได้น้ำหนัก 25-100 กิโลกรัม ใช้ระยะเวลาการเลี้ยง 103 วัน ใช้อาหาร 190 กิโลกรัม มีเนื้อแดง 37.7 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับน้ำหนักมีชีวิต
           
  ใช้เป็นทางเลือกสำหรับการผสมพันธุ์แบบหมุนวียน (rotational breeding)


                 การดำเนินงาน

            ได้มีการพัฒนาพันธุ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อ พ.ศ. 2546