โคนมพันธุ์ไทยฟรีเชียน

เป็นโคนมพันธุ์ผสมที่มีเลือดโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียนสูงกว่า 75% หรือที่เกษตรกรทั่วไปเรียกว่า โคนมเลือดสูง เหมาะสมกับเกษตรกรที่มีประสบการณ์การเลี่ยงโคนมาแล้ว ภายใต้ระบบการเลี้ยงดูที่มีระดับการจัดการอาหารที่ดี สามารถให้ผลผลิตน้ำนมสูง ต่อระยะการให้นม  และที่สำคัญสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศได้

 

ลักษณะประจำพันธุ์

สี ขาวตัดกับดำโดยเด็ดขาด  บางตัวอาจจะมีสีขาว สีดำมาก

ขนาด แม่โคขนาดโตเต็มที่ขณะให้นมควรมีน้ำหนักประมาณ  500 กิโลกรัม  เพศผู้หนักประมาณ  550 – 600  กิโลกรัม

ส่วนหัว กลมกลืน เนื้อจมูกใหญ่ รูจมูกเปิดกว้าง กรามแข็งแรง ตาใส ตาโต หน้าผากกว้าง เป็นจานเล็กน้อย ดั้งจมูกตรง ใบหูขนาดปานกลาง ดูกระตือรือร้น

 

ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ

ลำดับ

รายละเอียดลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ

หน่วย

ผลผลิต

1

ผลผลิตน้ำนมเฉลี่ย

กก.

3,600

2

จำนวนวันรีดนมเฉลี่ย

วัน

280

3

อัตราการเจริญเติบโตก่อนหย่านม

กรัม / วัน

700

4

น้ำหนักหย่านม

กก.

95

5

น้ำหนักเมื่ออายุ 1 ปี

กก.

230

6

น้ำหนักเมื่ออายุ 1.5 ปี

กก.

320

 

หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ที่มีการเลี้ยงโคนมพันธุ์ไทยฟรีเชี่ยน ดังนี้ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง  จังหวัด    สระบุรี, ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี, สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา, ถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร  จังหวัด  สกลนคร,  สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว