โค นมพันธุ์ ที เอ็ม แซด  (Thai Milking Zebu)

เป็นโคนมที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อย  หรือเกษตรกรที่มีการจัดการอาหารไม่ดีมาก เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2533  เป็นโคนมที่ปรับปรุงเพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตโคนมพันธุ์ดีใช้ในประเทศ และทดแทนการนำเข้าโคนมจากต่างประเทศ  เกษตรกรทั่วไปเรียกว่า  “โคเลือด 75” หมายถึง โคนมลูกผสมที่มีเลือดโคนมพันธุ์โฮลส์ไตน์ฟรีเชี่ยน 75 % ส่วนสายเลือดที่เหลือ 25 % เป็นโคพันธุ์ซีบูและพื้นเมือง  โคพันธุ์นี้ สามารถเลี้ยงได้ดี ให้ผลผลิตน้ำนมปานกลางและความสมบูรณ์พันธุ์สูง  ทนทางต่อโรคและแมลงเหมาะกับสภาพแวดล้อมของประเทศลักษณะประจำพันธุ์

สี ขาวตัดกับดำโดยเด็ดขาด  บางตัวอาจจะมีสีขาว สีดำมาก

ขนาด แม่โคขนาดโตเต็มที่ขณะให้นมควรมีน้ำหนักประมาณ  450  กิโลกรัม  เพศผู้หนักประมาณ  500 – 600  กิโลกรัม

ส่วนหัว กลมกลืน เนื้อจมูกใหญ่ รูจมูกเปิดกว้าง กรามแข็งแรง ตาใส ตาโต หน้าผากกว้าง เป็นจานเล็กน้อย ดั้งจมูกตรง ใบหูขนาดปานกลาง ดูกระตือรือร้น

 

ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ

ลำดับ

รายละเอียดลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ

หน่วย

ผลผลิต

1

ผลผลิตน้ำนมเฉลี่ย

กก.

3,500

2

จำนวนวันรีดนมเฉลี่ย

วัน

280

3

อัตราการเจริญเติบโตก่อนหย่านม

กรัม / วัน

700

4

น้ำหนักหย่านม

กก.

90

5

น้ำหนักเมื่ออายุ 1 ปี

กก.

230

6

น้ำหนักเมื่ออายุ 1.5 ปี

กก.

280

กรมปศุสัตว์ได้มีการเลี้ยงและศึกษาโคนมพันธุ์นี้ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี