พันธุ์สัตว์กรมปศุสัตว์

พันธุ์โคเนื้อ      
       
       
พันธุ์โคนม      
       
       
พันธุ์กระบือ      
       
พันธุ์สุกร      
       
พันธุ์แพะ      
       
พันธุ์แกะ      
       
พันธุ์ไก่      
       
พันธุ์เป็ด