รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) ปี 2563

รอบที่ 1

รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 

ดาวน์โหลด>>>

การเก็บข้อมูลและสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน

ดาวน์โหลด>>>

โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)

 
  •  หลักฐานการวางแผน

ดาวน์โหลด>>> 

  •  หลักฐานการดำเนินการ

ดาวน์โหลด>>>

หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้ 

  • แบบทดสอบก่อนเรียน

ดาวน์โหลด>>>

ดาวน์โหลด>>>

ดาวน์โหลด>>>

 

 

รอบที่ 2

รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 

ดาวน์โหลด>>>