รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) ปี 2564

รอบที่ 1

 

รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงาน