รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2561 รอบที่ 2

1.แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

     2. ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) 
แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2561 รอบที่ 1

1.แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

2. ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

 

 

คู่มือโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

 

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 2/2560

แผนและผลการพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560

โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)
- หลักฐานการวางแผน
หลักฐานการประชาสัมพันธุ์
- หลักฐานการดาเนินการ
- หลักฐานการประเมินและติดตามผล ฯ
- หลักฐานการสรุปรายงานผลฯ

 

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 1/2560
แผนการพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2560
- แบบฟอร์มที่ 1
- แบบฟอร์มที่ 2.1
- แบบฟอร์มที่ 2.2
ผลการพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2560
- แบบฟอร์มที่ 1
- แบบฟอร์มที่ 2.1
- แบบฟอร์มที่ 2.2
- แบบฟอร์มที่ 3.1
- แบบฟอร์มที่ 3.2

- แบบฟอร์มที่ 4

โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)
- หลักฐานการวางแผน
- หลักฐานการประชาสัมพันธุ์
- หลักฐานการดาเนินการ
- หลักฐานการประเมินและติดตามผล ฯ
- หลักฐานการสรุปรายงานผลฯ