แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2562 รอบที่ 1

1.แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

2. ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)
  • การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย 
    • แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ (IDP A)
    • แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP B)

 รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2561 รอบที่ 2

1.แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

     2. ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) 
แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2561 รอบที่ 1

1.แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

2. ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)