บุคลากร ศูนย์ข้อมูลปรับปรุงพันธุ์สัตว์
  
   นายเอก  วิทูรพงศ์
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลปรับปรุงพันธุ์สัตว์
       
 1    
 
นางสาวอัญชลี  เจือหอม
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
นายนันทพงศ์  คำประเสริฐ
นักวิชาการสัตวบาลปฎิบัติการ