บุคลากร ศูนย์ข้อมูลปรับปรุงพันธุ์สัตว์
   02.dew
   นางสาวเยาวลักษณ์  เลไพจิตร
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลปรับปรุงพันธุ์สัตว์
       
 1 patsamon   
 
นางสาวอัญชลี  เจือหอม
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
นางสาวพรรษมนต์  วริศวัชรพงศ์
นักจัดการงานทั่วไป