บุคลากร กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
   biodiversity
   นางสาวกัลยา  บุญญานุวัตร
หัวหน้ากลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
       
     
 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  เอื้อสกุลรุ่งเรือง
จ้างเหมางานบริการด้านสัตวบาล
นางสาวอรพรรณ  วิไลรัตน์
จ้างเหมาบริการงานด้านกฎหมาย