บุคลากร กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
   biodiversity
   นางสาวกัลยา  บุญญานุวัตร
หัวหน้ากลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
       
     
 
นางสาวกรรณิการ์  ปานปุย
นักวิชาการสสัตวบาล
นายนุรซิกรีย์  สามะ
จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล