บุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบการผลิตและรับรองพันธุ์สัตว์
  
   
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการผลิตและรับรองพันธุ์สัตว์
       
 jiratcha    
 
นางสาวจิรัสย์ชา  กองแก้ว
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัิตการ
นางสาวชิตชนก  แก้วทองคง
นักวิชาการสัตวบาล