บุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบการผลิตและรับรองพันธุ์สัตว์
  

 

 

 นางสาวเยาวลักษณ์  เลไพจิตร
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการผลิตและรับรองพันธุ์สัตว์

       
 jiratcha    
 
นางสาวจิรัสย์ชา  กองแก้ว
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัิตการ
นางสาวชิตชนก  แก้วทองคง
นักวิชาการสัตวบาล