บุคลากร กลุ่มวิจัยและพัฒนาสุกร
   satid
   นายสาธิต  อยู่ยืน
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาสุกร
       
 papawan    
 
นางปภาวรรณ  สวัสดี
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัิตการ
นางสาวปราถนา  จิตรุ่งลัย
นักวิชาการสัตวบาล