บุคลากร กลุ่มวิจัยและพัฒนาสุกร
   satid
   นายสาธิต  อยู่ยืน
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาสุกร
       
     
 
  นางสาวปราถนา  จิตรุ่งลัย
นักวิชาการสัตวบาล