บุคลากร

กลุ่มวิจัยและพัฒนาแพะแกะ

   small
   นายสุวิทย์  อโนทัยสินทวี
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาแพะแกะ
       
     
 
นางสาวภควรรณ  ประภาวัต
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ