บุคลากร กลุ่มวิจัยและพัฒนาแพะแกะ
   small
   นายสุวิทย์  อโนทัยสินทวี
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาแพะแกะ
       
 jungrat    
 
นางสาวจงรัตน์  ภูมิโคกรักษ์
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ