บุคลากร กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก
   darunee4
   นางสาวดรุณี  โสภา
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก
       
 jirawanju    
 
นางจิรวรรณ  จุ้ยวัดเลา
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
นางสาววรวรรณ  ปะวะเสนัง
นักวิชาการสัตวบาล