บุคลากร กลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ
  
   นายกุลภัทร์  โพธิกนิษฐ
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ
       
   pijitra1  
 
นางสาวธิดา  โคมแสงทอง
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
นางพิจิตรา  เดชสูงเนิน
นักวิชาการสัตบาล