บุคลากร กลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ
  
   นายสมชาย  อนุตรชัชวาลย์
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ
       
   pijitra1  
 
นางสาวธิดา  โคมแสงทอง
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
นางพิจิตรา  เดชสูงเนิน
นักวิชาการสัตบาล
  นายภูวดล  บุญญฤทธิ์
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล