บุคลากร กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนม
   dairy
   นางกรองแก้ว  บริสุทธิ์สวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนม
       
     
 
นางสาวสุธิดา  อ่อนสองชั้น
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
นางสาวจีราวรรณ  เกษแก้ว
นักวิชาการสัตวบาล