บุคลากร กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ
  
   นายดนัย  คำขวัญ
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ
       
     
 
นางสาวสิรินทรา  ไสยสมบัติ
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
นายภูวดล  บุญญะฤทธิ์
เจ้าพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล