บุคลากร กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ
   cattle
   นายเอก  วิทูรพงศ์
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ
       
 kullapat    
 
นายกุลภัทร์  โพธิกนิษฐ
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
นางสาวศศนันท์  คฤหเดช
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
นายจตุพงษ์  ปัทมะ
นักวิชาการสัตบาล