ข้าราชการ
alt
นางสาวสุดารัตน์ เชาวลิต
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
alt
นางสาวผกา ศรีวิไลเจริญสุข
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

 

นางสาวทศพร ศิริป๋า
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

alt

นายสุขสันต์ แซ่จ๋าว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

alt

นางรุ้งนภา รักกุศล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวฟาริดา เรืองเดช
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ลูกจ้างประจำ

alt

นางอติภา เอี่ยมกล้าหาญ
พนักงานพิมพ์

นายพิเชษฐ์ แย้มสำรวล
พนักงานขับรถยนต์

alt

นายประจวบ วงษ์เอี่ยม
พนักงานขับรถยนต์

alt

นางนันทพร สุดเพียร
พนักงานเข้าเล่ม

alt

นางลักขณา วาลสิน
พนักงานเข้าเล่ม

 

พนักงานราชการ

 

นางสาวพิชชาวัลย์ สิริประภาวรรณ
นักวิชาการสัตวบาล

alt

นายทิวากร จันทศิลา
นักวิชาการเกษตร