alt

นางสาวผกา ศรีวิไลเจริญสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

   

ข้าราชการ
alt
นางสาวสุดารัตน์ เชาวลิต
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

 

 

 

 


นางสาวกมลวรรณ  ทองอร่าม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

 นางสาวนฤพร  สมบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

นางอมรรัตน์  ไผ่งาม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

   

พนักงานราชการ
       

alt

นายทิวากร จันทศิลา
นักวิชาการเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนันท์ธีรา  พงษ์เกิดลาภ
นักวิชาการสัตวบาล

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวผกามาศ  ทองสุข
นักวิชาการสัตวบาล

 
       

 

พนักงานจ้างเหมา

     
     

alt

นายประจวบ  วงษ์เอี่ยม
จ้างเหมาขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

นางกิตติยา  คฤหเดช
จ้างเหมา