แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์

Sansak Nakavisut

Animal Scientist

การศึกษา (Qualifications)

 

ผลงานที่ตีพิมพ์ (Publications)

วิทยานิพนธ์ (Thesis)

 

บทความ (Articles)

·         การพัฒนาพันธุ์ไก่เนื้อไทย
Thai broiler breed development
(2021)

·         การสร้างฝูงต้นพันธุ์ไก่เบตงพิกุลทอง
Creating a breeding flock of Betong Pikulthong chickens (2020)

·         การศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกรที่มีผลต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และความคุ้มค่าในการลงทุน (2019)

·         Climate Smart Livestock Case study – pig production in Thailand (2017)

·         Estimation of Genetic Parameters of Grey Brahman Cattle in Thailand Environment (2016)

·         Genetic Parameter Estimation for Weight Traits of Goat Populations in Thailand) (2016)

·         Genetic Parameters for Weight and Conformation Traits of Swamp Buffaloes in Thailand, Asian Buffalo Congress 2015, Istanbul-Turkey 21-25 April (2015)

·         Food - feed estimation Data, methodologies and gaps (2014)

·         คู่มือการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล Thai Sheep Database (2014)

·         คู่มือการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล Thai Goat Database (2014)

·         Estimates Of Genetic Parameters For Kleiber Ratio From Birth To Weaning In Thai Native Goats (2014)

·         Dairy Goat Production in Thailand (2014)

·         Contribution of small Livestock in Developing Resilient Food Systems for Urban and Peri-urban Agriculture in Thailand (2013)

·         Genetic Parameter Estimates for Weight and Growth Rate Traits of Sheep Populations in Thailand, 15th AAAP, Bangkok, Thailand (2012)

·         Dairy Goats in Thailand: Potentials, opportunities and challenges, the 1st Asia Dairy Goat Conference, Kuala Lumpur, Malaysia, 9 – 12 April (2012)

·         Genetic Parameters Estimation for Doe Productivity Traits in Admixture Population of Thailand Goats (2012)

·         Genetic Parameter Estimates of Growth Traits in Thai Meat Goats (2012)

·         Genetic Parameters of Selection for Economic Traits over Five Generations of Pakchong 5 Swine (2012)

·         Inbreeding Effect on Growth Traits of Sahiwal Cattle in Thailand (2012)

·         การปรับปรุงพันธุ์สุกรในฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายกรมปศุสัตว1. การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมในสุกร
Breeding Improvement of swine in DLD Network Farms; 1. Estimation of genetic parameters for economic traits in swine (2011)

·         Genetic relationships of reproduction traits between primiparous and later parities in swine, FAO/IAEA International Symposium on Sustainable Improvement of Animal Production and Health 8–11 June 2009, Vienna, Austria

·         การศึกษายีน BMP15 และการให้ลูกดกในแพะพื้นเมืองภาคใต้ (2007)

·         Body length and its genetic relationships with production and reproduction traits in pigs (2006)

·         Genetic correlations between the performance of purebred and crossbred pigs (2005)

·         Teat number and its relationships to female reproduction traits (2003)

·         Estimation of genetic parameters for Thai pig. populations. (2003)

·         สมรรถภาพการเจริญเติบโตของแกะพันธุ์ต่าง ประเทศ พันธุ์พื้นเมือง และลูกผสม (2000)

·         The obese gene and voluntary feed intake in adult female pigs. (1999)

·         The obese gene and voluntary feed intake inpiglets. (1997)

 

การนำเสนอ/บรรยายทางวิชาการ (Presentations)

·         Climate Smart Pig Production in Thailand

·         ASEAN _GAHP_Lunch_Talk

·         Animal Breeding ทฤษฎี&ปฏิบัต

·         Maximum Likelihood

·         Correlations Between Characters

·         PICBIT

·         GICBIT

·         Estimation of genetic parameters between single-record and multiple-record traits using ASREML

·         TEAT NUMBER AND ITS RELATIONSHIP TO FEMALE REPRODUCTION TRAITS

·         Genetic correlations between the performance of purebred and crossbred pigs

·         ICT-AHD

·         Think Globally Act Locally (TGAL)