บันทึกกรมอนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตรและวัสดุทั่วไป(2 รายการ) พิมพ์

บันทึกที่ 0605/804 ลว 31 กรกฎาคม 2555

เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตรและวัสดุทั่วไป

 

ภาพด้านล่างจะแสดงเมื่อใช้ Browser  หรือ 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2012 เวลา 16:08 น.