บันทึกกรมอนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตรและวัสดุทั่วไป(10รายการ) พิมพ์

บันทึกที่ 0605/675 ลว 27 มิถุนายน 2555

เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตรและวัสดุทั่วไป

 

ภาพด้านล่างจะแสดงเมื่อใช้ Browser  หรือ 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 กรกฏาคม 2012 เวลา 15:07 น.