Home โปรแกรมผู้รับบริการ
โปรแกรมผู้รับบริการ

โปรแกรมฐานข้อมูลผู้รับบริการ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลการให้บริการของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ซึ่งอันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่านในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการต่อไป อนึ่ง ข้อมูลการให้บริการคือหัวใจของการพัฒนางานในทุกๆด้าน การบันทึกข้อมูลการให้บริการเป็นกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการให้สำเร็จเป็นลำดับแรก ในกระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ที่หน่วยงานจะได้ดำเนินการต่อไป เสียงสะท้อนจากเกษตรกรผู้รับบริการ เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานหน่วยงาน ความต้องการและความคาดหวังของเกษตรกร และผู้รับบริการเป็นปัจจัยหลักที่จะต้องนำไปพิจารณาในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการบริการของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ต่อไป ข้อมูลการให้บริการของหน่วยงาน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา และปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงาน

 

โปรแกรมผู้รับบริการของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

 

download

 

(ช่วงนี้ โปรแกรม อยู่ระหว่างการอัพเดท ยังไม่สามารถ Downlad ได้คะ ขออภัยมา ณ ที่นี้)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 กรกฏาคม 2013 เวลา 13:07 น.
 
www.dld.go.th/breeding/general, Powered by Joomla!

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
  General Service Administrative Sub-division;
Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement ; Department of Livestock Development
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. 0 2653 4450 : Fax 0 2653 4922 :: e-mail : breeding1@dld.go.th