กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.02-6534444 ต่อ 3213 แฟกซ์ 0-6534922

รายละเอียดโครงการ

ฝึกทำข้อสอบภาษาอังกฤษ
บทเรียน

แบบทดสอบ

บทที่ 1

part 1 listenning comprehension
- mp3 part 1 Photographs (ข้อ1-10)
- mp3 part 2 Question-Response (ข้อ11-40)
- mp3 part 3 Conversations (ข้อ41-70)
- mp3 part 4 Talks (ข้อ71-100)
- ข้อสอบ
- กระดาษคำตอบ


part 2 reading comprehension
- ข้อสอบ
- กระดาษคำตอบ


บทที่ 2
part 1 listenning comprehension
- mp3 part 1 Photographs(ข้อ1-10)
- mp3 part 2 Question-Response(ข้อ11-40)
- mp3 part 3 Conversationsข้อ(41-70)
- mp3 part 4 Talks(ข้อ71-100)
- ข้อสอบ
- กระดาษคำตอบ


part 2 reading comprehension
- ข้อสอบ
- กระดาษคำตอบ

บทที่ 3
part 1 listenning comprehension
- mp3 part 1 Photographs
- mp3 part 2 Question-Response
- mp3 part 3 Conversations
- mp3 part 4 Talks
- ข้อสอบ
- กระดาษคำตอบ


part 2 reading comprehension
- ข้อสอบ
- กระดาษคำตอบ

บทที่ 4 part 1 listenning comprehension
- mp3 part 1 Photographs
- mp3 part 2 Question-Response
- mp3 part 3 Conversations
- mp3 part 4 Talks
- ข้อสอบ
- กระดาษคำตอบ


part 2 reading comprehension
- ข้อสอบ
- กระดาษคำตอบ

บทที่ 5 part 1 listenning comprehension
- mp3 part 1 Photographs
- mp3 part 2 Question-Response
- mp3 part 3 Conversations
- mp3 part 4 Talks
- ข้อสอบ
- กระดาษคำตอบ


part 2 reading comprehension
- ข้อสอบ
- กระดาษคำตอบ

บทที่ 6 part 1 listenning comprehension
- mp3 part 1 Photographs
- mp3 part 2 Question-Response
- mp3 part 3 Conversations
- mp3 part 4 Talks
- ข้อสอบ
- กระดาษคำตอบ


part 2 reading comprehension
- ข้อสอบ
- กระดาษคำตอบ

บทที่ 7 part 1 listenning comprehension
- mp3 part 1 Photographs
- mp3 part 2 Question-Response
- mp3 part 3 Conversations
- mp3 part 4 Talks
- ข้อสอบ
- กระดาษคำตอบ


part 2 reading comprehension
- ข้อสอบ
- กระดาษคำตอบ

บทที่ 8 part 1 listenning comprehension
- mp3 part 1 Photographs
- mp3 part 2 Question-Response
- mp3 part 3 Conversations
- mp3 part 4 Talks
- ข้อสอบ
- กระดาษคำตอบ


part 2 reading comprehension
- ข้อสอบ
- กระดาษคำตอบ

บทที่ 9 part 1 listenning comprehension
- mp3 part 1 Photographs
- mp3 part 2 Question-Response
- mp3 part 3 Conversations
- mp3 part 4 Talks
- ข้อสอบ
- กระดาษคำตอบ


part 2 reading comprehension
- ข้อสอบ
- กระดาษคำตอบ

บทที่ 10 part 1 listenning comprehension
- mp3 part 1 Photographs
- mp3 part 2 Question-Response
- mp3 part 3 Conversations
- mp3 part 4 Talks
- ข้อสอบ
- กระดาษคำตอบ


part 2 reading comprehension
- ข้อสอบ
- กระดาษคำตอบ

 
กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.02-6534444 ต่อ 3213 แฟกซ์ 02-6534922