กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ


ลงทะเบียนออนไลน์

1. ลงทะเบียนเรียน (สำหรับนัำเรียน/นักศึกษา)

2. ลงทะเบียนเรียน (สำหรับครู/อาจารย์)

 

 

 กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.02-6534444 ต่อ 3213 แฟกซ์ 02-6534922